نقش هنر در تبلیغ دین/ شعر و ادبیات

وقتی بنا شد که با استفاده از شیوه های هنری، در جهت انتقال یک فکر و احساس یا مکتب و ایدئولوژی کار کرد، و ایمانی را جوشاند و اندیشه ای را جهت داد، اینجا قلم و نوشته، نقش اول را به عهده دارد.اما در این رابطه توجه به این نکته لازم است که اگر به صحت و حقانیت ایده، به عنوان تنها تکیه گاه نفوذ و تأثیر، اعتماد شود، گاهی جاذبه های دیگری هم هست که آنرا در اذهان عادی و ضعیف، تحت الشعاع قرار می دهد.بلکه باید در کار نویسندگی و اثر قلمی زبان هنری و جنبۀ ادبی نیرومند و مؤثری هم باشد تا بر تأثیر «حق» بیفزاید.

هنر و سينما در كلام مقام معظم رهبري

الف) توصيف و تعريف هنر   توصيف هنر   هنر، عزيز و والاست، هنر، جاودانه است. هنر، عمومي و جهاني است و به قطعه‌اي از زمين و زمان منحصر نمي‌شود.[1] هنر، حقيقتي بسيار فاخر و عطيه‌اي از جانب پروردگار است كه مانند هر موهبت ديگر الهي، مسئوليت‌ها و تكاليفي را براي صاحب آن به همراه مي‌آورد.[2]

حضرت امام خمینی(ره) و هنر

شخصیت عظیم و افكار بلند حضرت امام از یك سو، گستردگی مباحث مربوط به هنر و شاخه های مختلف آن از سوی دیگر، و محدودیت صفحات خاص این موضوع از سوی سوم، پرداختن به موضوع امام خمینی و هنر را دشوار می سازد. اما از آنجا كه جامعیت شخصیت امام راحل و دیدگاههای نو و مترقی حضرت او نسبت به مسایل گوناگون از جمله هنر، پرداختن به این موضوع را ضروری می سازد، هر چند گذرا به موضوع یاد شده می پردازیم.

اخبار استان‌ها

تبلیغات