فرم ثبت اولیه ایده

فقط به صورت عددی وارد فرمایید مانند72/6/5
ایده های اثرگذار فرهنگی ایده‌های نو با قابلیت اثرگذاری اقتصادی و کارآفرینی هر دو
حداکثر در 10 سطر
حداکثر در 10 سطر
حداکثر در 10 سطر
 

اخبار استان‌ها

تبلیغات