اسامی هیئت داوران نخستین جشنواره شیوه های نوین تدریس معارف دین - تهران 1387

داوران جشنواره شیوه های نوین 1387 تهران
ردیف     نام و نام خانوادگی
1    علی فربین
2    خسرو کیمنش
3    محمودخیری


اخبار استان‌ها

تبلیغات