آیین نامه چهارمین جشنواره نشریات تجربی - یزد 1387


مرحله : کشوری
استان میزبان : استان یزد
اختتامیه جشنواره : دهه دوم بهمن ماه

شرح اجرا :
در جشنواره نشریات تجربی مساجد، نشریات تجربی کانونهای فرهنگی هنری پس از تحویل به دبیرخانه استان مربوطه، 5 اثر از هر استان به دبیرخانه مرکزی جشنواره ارسال می شود و توسط اساتید و افراد ذی صلاح مورد بررسی قرار می گیرند، سپس  60 نشریه انتخاب و از هر نشریه 2 نفر(شامل صاحب اثر ارسالی و مدیر مسئول یا سردبیر نشریه) برای حضور در مراسم اختتامیه دعوت می‌شوند.
در این جشنواره هرکانون دارای نشریه باید سه شماره متوالی از نشریه خویش را به همراه مشخصات هیات تحریریه(فرم های درخواست صدورمجوز،فرم شماره 1و2آئین نامه انتشار) به دبیرخانه استان ارسال و دبیرخانه استان پس از انتخاب و ارسال آثار برگزیده به استان میزبان، سایر آثار جمع آوری شده را به کمیته سیاستگزاری و نظارت بر نشریات تجربی مساجد ارسال می کند .
گفتنی است به 5 نشریه برتر کشوری و نفرات برگزیده هر یک از بخشهای آن جشنواره جوایزی اهدا می شود.

شرایط و ضوابط :
1-    قطع نشریات بايد ترجیها A4 بوده و حداقل 4 صفحه باشد.
2-    حداقل 60 درصد محتوای نشریات باید از توليدات اعضاي كانون فرهنگي هنري و اخبار كانون باشد.
3-    به منظور رعايت عدالت در بررسي، آثار بايد بصورت تك رنگ ارسال گردد.
4-    نشریات ارسالی بايد منتسب به كانون فرهنگي هنري مسجد باشد.
5-    هيات تحريريه نشريات الزاما بايد از اعضاي كانون فرهنگي هنري مسجد باشند.
کلیه آثار دارای نمره حدنصاب مذکر در آیین نامه داوری به بخش نمایشگاهی جشنواره راه پیدا می کنند.


اخبار استان‌ها

تبلیغات