آیین نامه سومین جشنواره آواها و نغمه های آسمانی - مازندران 1386

به نام خدا

آيين نامه اجرايي سومین جشنواره آواها و نغمه های آسمانی  ویژه اعضاي كانونهاي فرهنگي هنري مساجد
( استاني – كشوري )
مازندران - شهريور ماه 1386

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور

مقدمه :
با توجه به شرح و تبيين اهداف و انگيزه هاي برگزاري جشنواره در آيين نامه كلي جشنواره بزرگ جوانان و ابلاغ آن به دبيرخانه هاي استانها ، از ذكر مجدد اجتناب شده به ذكر اين نكته بسنده مي گردد كه كليه اهداف و انگيزه هاي برگزاري جشنواره آواها و نغمه ها نيز مبتني بر همان اهداف مي باشد .

كليات :
جشنواره آواها و نغمه ها شامل دو رشته سرود و تواشيح و در دو مرحله استاني و كشوري برگزار مي گردد . كه مرحله كشوري شامل 2 بخش داوري غير حضوري آثار و پس از انتخاب 20 گروه برتر ، رقابتها بصورت حضوري در شهر ساري ( استان مازندران ) برگزار شده و آثار برتر توسط هيات داوران انتخاب خواهند گرديد .

ميزبان مرحله كشوري :
ميزبان مرحله كشوري ، دبيرخانه هيات هماهنگي و نظارت بر كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان مازندران بوده كه در اين آيين نامه به عنوان دبير جشنواره آواها و نغمه ها به مسئوليت آقاي محمد فوقي عنوان مي گردد.

شيوه اجرا :
اجراي كليه مفاد و امور مربوط به مراحل مختلف به استانهاي ذيربط واگذار شده ، ستاد عالي فقط نظارت كمي و كيفي اجراي مراحل را بعهده داشته و با اعزام ناظرين فني و اجرايي بر كليه امور  نظارت خواهد داشت .

الف ) مرحله استاني :
دبيرخانه هاي استانها مي بايست طبق اعلاميه ها و مكاتبات دبيرخانه ميزبان مرحله كشوري ( مازندران ) ، نسبت به شناسايي گروههاي تواشيح و سرود مربوط به صورت زير اقدام نمايند .
استانها پس از برگزاري مسابقه بين گروه هاي مختلف ، اقدام به انتخاب 2 گروه برتر هر رشته يعني سرود و تواشيح مي نمايند . حداكثر زمان پايان رقابتهاي استاني ، 13/5/86 خواهد بود و در نهايت ، آثار ( حداكثر 2 اثر در تواشيح و 2 اثر در سرود ) بصورت VCD كه توسط دبيرخانه استانها ضبط گرديده به همراه متن و اسامي نفرات گروه به دبيرخانه برگزاري جشنواره آواها و نغمه ها ( دبيرخانه استان مازندران ) ارسال مي گردد .
تبصره 1 : استانهايي كه نياز و يا توانايي برگزاري اين مرحله را ندارند مي توانند فيلم اجراي گروههاي منتخب خود را (بدون برگزاري رقابت حضوري يعني اعلام فراخوان ) از سراسر استان جمع آوري كرده و پس از داوري غير حضوري بر اساس ضوابط و مقررات ارسالي از سوي كميته نظارت و ارزشيابي جشنواره ، 2 اثر برتر هر رشته را به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند .
تبصره 2 : از هر كانون تنها يك اثر در هر رشته قابل قبول مي باشد و درصورت راه يابي به مرحله كشوري و اجراي حضوري ميبايست همان اثر را اجرا نمايد .

ب) مرحله كشوري :
استان ميزبان مرحله كشوري جشنواره موظف است حداكثر تا تاريخ 17/5/86 نسبت به اعلام 10 اثر برگزيده از بين آثار ارسالي استانها ، اقدام نمايد . پس از اعلام به گروه هاي انتخابي از سوي هيات داوران ، استانهاي مورد نظر موظف هستند نسبت به ابلاغ و اعزام گروه ها جهت شركت در بخش بعدي رقابتها كه در تاريخ 30/5/86 در شهر ساري استان مازندران برپا مي گردد ، اقدامات لازم را انجام دهند .
لازم بذكر است كه بخشي از هزينه اياب و ذهاب نفرات راه يافته به مرحله كشوري ، از سوي استان ميزبان اين مرحله تامين خواهد شد .
بعد از اجراي گروه هاي مختلف ، هيات داوران ، 3 گروه برتر از هر رشته را انتخاب و جهت تجليل از آنان به دبيرخانه جشنواره معرفي مي گردند .
تبصره 1 : اجراي موسيقي زنده در زمان اجراي مرحله كشوري ممنوع مي باشد .

ضوابط و شرايط كلي :
1-    شركت كنندگان ميبايست از اعضاي كانونهاي فرهنگي هنري مساجد باشند
2-    حداقل و حداكثر سن شركت كنندگان مي بايست از 16 تا 27 سال باشد .
تبصره : جهت هارموني بيشتر استفاده از 3 شركت كننده زير 16 سال با اعلام قبلي مانعي ندارد .
3-    ارائه تاييديه مدير كانون يا دبيرخانه كانونهاي مساجد استان الزاميست .
4-    ارسال كپي شناسنامه به همراه 2 قطعه عكس و موارد فوق به استان ميزبان الزاميست .
5-    تعداد اعضاي گروه در رشته تواشيح حداكثر 7 نفر مي باشد .
6-    تعداد اعضاي گروه در رشته سرود حداكثر 13 نفر مي باشد .
7-    حداكثر زمان اجراي هر گروه در هر رشته 8 دقيقه مي باشد .
8-    جشنواره آواها و نغمه ها ويژه برادران مي باشد .
9-    طراحي حركات گروهي مبتني بر تعمق بخشيدن به مفاهيم مورد نظر ، مجاز و داراي امتياز مي باشد         ( دقت در طراحي و اجراي حركات گروهي متناسب با شان مسجد امتياز ويژه خواهد داشت )
10- دبيرخانه استانها مي بايست اسامي گروهها و سمت اجرايي اعضا همراه با نوار كاست يا فيلم ويدئويي ضبط شده از اجراي گروهها را حداكثر تا تاريخ 13/5/86 به دبيرخانه استان ميزبان ارسال نمايند . بديهي است پس از مهلت مقرر از پذيرش آثار ارسالي ممانعت بعمل خواهد آمد.
11- سهميه هر استان براي معرفي و ارسال فيلم گروه ها حداكثر 2 اثر از هر رشته مي باشد .
12- استفاده از موسيقي زنده در مرحله كشوري ممنوع مي باشد .
13- هر كانون تنها يك اثر در هر رشته مي تواند عرضه نمايد .

اقدامات دبيرخانه ها در برگزاري مرحله استاني :
دبيرخانه هاي استاني ميبايست نسبت به تشكيل هيات ارزيابي آثار ، از افراد زير جهت بررسي آثار اقدام نمايند .
1 ) تشكيل هيات ارزيابي آثار
با دعوت از افراد زير :
در بخش سرود :
1-    كارشناس مورد تاييد مسئول انجمن موسيقي اداره كل ارشاد استان
2-    كارشناس مورد تاييد مسئول واحد سرود اداره كل آموزش و پرورش استان
3-    يكي از كارشناسان مسلط به شعر و ادب معرفي شده از سوي دبيرخانه استان
در بخش تواشيح
1-    كارشناس مورد تاييد سازمان اوقاف و امور خيريه استان
2-    كارشناس مورد تاييد سازمان تبليغات اسلامي استان
3-     يكي از كارشناسان مسلط به تواشيح معرفي شده از سوي دبيرخانه استان

تذكر : جهت معرفي كارشناسان از مراجع فوق ، مراتب اعلام نياز با مكاتبات لازم و جلسات حضوري به اطلاع مبادي فوق رسانده شود و پي گيري هاي لازم مبذول گردد )
تبصره : درصورت عدم همكاري مراجع فوق ، مسئولين محترم دبيرخانه ها مي توانند نسبت به اعلام داور مورد تاييد خود به ناظر فني جشنواره اقدام نمايند .
2) تشكيل دبيرخانه دريافت آثار
اين دبيرخانه وظيفه دريافت ، بررسي مدارك ، ثبت و ارائه آثار به هيات ارزيابي را بعهده دارد . آثار ارسالي از شهرها ( درمرحله استاني ) و استانها ( در مرحله كشوري ) پس از پايان زمان مقرر از سوي دبيرخانه ، در اختيار هيات ارزيابي قرار مي گيرند تا نسبت به معرفي  آثار برتر ، ارزيابي هاي لازم را باتوجه به معيارهاي تعيين شده انجام داده شود .
3 ) معيارهاي ارزيابي بطور نسبي
توضيح اين بخش در آيين نامه داوري جشنواره آواها و نغمه ها آمده است .
4 )  معيارهاي برشمرده شده معيارهاي ارزيابي كه در بخش آيين نامه داوري ( به پيوست ) آمده است طي جلسه اي به هيات ارزياب ارائه گردد .
تبصره : درصورت احراز امتياز مساوي گروههاي هر استان هيات ارزيابي با توجه به دقت نظر هاي كارشناسي و به صلاحديد ، گروه برگزيده را انتخاب نمايند .
5 ) امكانات سمعي بصري و مكان مناسب جهت بازشنوايي و رويت آثار گروهها در اختيار هيات مربوطه قرار گيرد
6 ) حداكثر مهلت شناسايي و معرفي گروههاي برتر ( 2 اثر از هر رشته ) و ارسال آنها به دبيرخانه استان ميزبان مرحله كشوري ، 17/5/86 مي باشد لذا زمان فوق به هيات ارزياب اعلام شده تا پس از پايان مهلت مقرر ، نتايج را طي صورتجلسه اي ارسال شود .
7 ) پس از پايان ارزيابي ها و شناسايي و معرفي گروه برگزيده هر استان حق الزحمه اعضاي هيات ارزيابي طبق تعرفه هاي موجود و باتوجه به بودجه هاي تخصيصي به ايشان پرداخت گردد .
8 ) استانها ميبايست مشخصات دقيق گروه برگزيده را با قيد اطلاعات زير به همراه فتوكپي شناسنامه و تاييديه عضويت در كانون را به دبيرخانه جشنواره مستقر در استان ميزبان مرحله كشوري به همراه فيلم اثر اعلام نمايند .
    الف ) اسامي دقيق گروه ( مربي ، همخوانها ، تك خوانها ، آهنگساز ، شاعر و نوازنده )
    ب ) متن شعر ويا تواشيح
9 ) پس از اعلام راهيابي گروهي به مرحله كشوري از سوي هيات داوران ، دبيرخانه استان مذبور ميبايست سريعا مدير كانون را مطلع نموده و هماهنگي هاي لازم را جهت اعزام آنان به استان ميزبان فراهم نمايد .

اقدامات دبيرخانه ميزبان مرحله كشوري :
لازم بذكر است كه استان ميزبان مرحله كشوري نام و سوابق داوران اول و دوم را براي تاييد به ناظر فني اعلام كرده و داور سوم از سوي ستاد جشنواره ها اعزام گردد .
با دعوت از افراد زير جهت هيات داوران جشنواره :
در بخش سرود :
1-    رئيس انجمن موسيقي اداره كل ارشاد ( يا داور معرفي شده توسط انجمن موسيقي )
2-    يكي از كارشناسان باتجربه و توانمند استان در زمينه شعر و ادب
3-    داور اعزامي از ستاد سومين جشنواره بزرگ جوانان
در بخش تواشيح :
هيات داوران اين بخش از سوي ناظر فني جشنواره انتخاب شده و به استان ميزبان اعزام مي شوند .
نكته : استان ميزبان مي تواند نسبت به پيشنهاد داور سطح كشوري ، به ناظر فني جشنواره اقدام نمايد .
تذكر : جهت معرفي كارشناسان از مراجع فوق ، مراتب اعلام نياز با مكاتبات لازم و جلسات حضوري به اطلاع مبادي فوق رسانده شود و پي گيري هاي لازم مبذول گردد .
تبصره 1 : بيانيه هيات داوران ميبايست با تاييد و امضاي ناظر فني جشنواره صادر شده و  توسط داور اعزامي از ستاد جشنواره ها قرائت مي گردد .
تبصره 2 : معيارهايي كه ميبايست در جلسه معارفه و توجيهي به اطلاع اعضاي اين هيات برسد در بخش معيارهاي نسبي مورد نظر هيات ارزيابي استاني ( آيين نامه داوري به پيوست مي باشد ) آمده است بنابراين همان معيارها به اطلاع هيات داوران رسانده شده و به ايشان ابلاغ گردد .
تبصره 3 : هيات داوران ميبايست آيين نامه داوري جشنواره را ملاك ارزيابي آثار و گروهها قرارداده و هرگونه تغيير در آن ، تخلف محسوب شده و باطل مي باشد .
تبصره 4 : برگزيدگان در موارد زير تعيين و جهت دريافت جايزه به ستاد برگزاري معرفي شوند .

در بخش سرود :
1- تنديس بلورين و لوح افتخار :
الف ) بهترين همخواني گروهي ( اول تا سوم )
ب ) بهترين تكخواني ( اول تا سوم )
ج ) بهترين آهنگ سازي ( اول تا سوم )
د ) گروه سرود منتخب تماشاگران ( اول تا سوم )
2- تنديس بلورين ، لوح افتخار و سكه بهار آزادي :
گروه سرود منتخب هيات داوران ( اول تا سوم )

در بخش تواشيح :
1- تنديس بلورين و لوح افتخار :
الف ) بهترين همخواني گروهي ( اول تا سوم )
ب ) بهترين تكخواني ( اول تا سوم )
ج ) بهترين لحن گروه ( اول تا سوم )
ج ) گروه تواشيح منتخب تماشاگران ( اول تا سوم )
2- تنديس بلورين ، لوح افتخار و سكه بهار آزادي :
گروه تواشيح منتخب هيات داوران ( اول تا سوم )


ستاد برگزاري جشنواره در استان ميزبان مرحله كشوري :
1-    پس از معرفي 10 گروه برتر هر رشته توسط هيات داوران در مرحله اول ، ستاد برگزاري جشنواره ميبايست حداكثر تا تاريخ 17/5/86 به گروه هاي برگزيده از طريق دبيرخانه استان مذبور اطلاع داده تا آنان اقدامات لازم را ( بند 9 بخش وظايف استاني )  انجام دهند .
2-    عطف به معرفي برگزيدگان استانها و برنامه ريزي صورت پذيرفته ، زمان و مكان دقيق ورود و اسكان و تاريخ دقيق اجراي هر گروه به ايشان اعلام شود . ضمن اينكه قيد عدم پذيرش افراد مازاد الزامي است و كليه استانها ملزم به ارسال يك قطعه عكس و فتوكپي شناسنامه كليه افراد و سرپرست گروه گردند .
افتتاحيه :
1-    پس از ورود و اسكان گروهها و انجام امور مربوطه به شناسايي دقيق گروهها طبق مدارك و تحويل كارت صادر شده براي اعضاي گروهها ( با امضاي دبير جشنواره – استان مازندران ) و اعلام جدول برنامه هاي جشنواره به گروهها ، مراسم افتتاحيه برگزار شود .
2-    اين مراسم حتي المقدور بسيار ساده و بي تكلف با تلاوت قرآن ، سرود جمهوري اسلامي ، خيرمقدم دبير اجرايي و گزارش دبير جشنواره و قرائت پيام وزير ارشاد ويا دبير ستاد عالي آغاز شود .
اجراها :
1-    اجراهاي گروهها در فضايي مهيا شده كه از امكانات مورد نيازشان محقق شود لذا گروهها درصورت نياز به امكاناتي خاص ميبايست 10 روز قبل از برگزاري آن را به اطلاع ستاد برگزاري جشنواره رسانده تا درصورت امكان برآورده شود .
2-    حضور هيات داوران طبق ساعتهاي مقرر شده براي اجراها الزامي است . بنابراين كميته نظارت و ارزشيابي جشنواره بر حسن انجام برنامه داوري هيات داوران ، نظارت دقيق داشته باشد .
3-    پيشنهاد مي شود جهت هماهنگي هرچه بيشتر ، پيش از شروع جشنواره جلسه اي با هيات داوران برگزار شود تا موارد و نكات لازم توسط دبير جشنواره تاكيد گردد و همينطور نكاتي كه مد نظر آنان است بررسي شود تا هماهنگي كامل براي داوري كيفي آن هيات صورت پذيرد .
اختتاميه :
1-    برنامه ريزي چگونگي برگزاري بعهده ميزبانان گذاشته مي شود اما هر برنامه جنبي و فرهنگي كه طراحي شود ميبايست در جهت اهداف جشنواره باشد . از سوي ديگر از طولاني شدن زمان جلسه به ويژه تا قبل از اعلام آرا هيات داوران بشدت اجتناب شود .
2-    اهداي جوايز و تنديس هاي جشنواره به برگزيدگان از طرف مديران ارشد استان و ميهمانان شاخص حاضر در جلسه صورت پذيرد .
برنامه هاي جنبي :
1-    اجراي برنامه هاي جنبي در فواصل شروع و اتمام جشنواره در اختيار ميزبان مي باشد اما باز هم تاكيد مي شود از آنچه با اهداف جشنواره مغايرت دارد بشدت پرهيز شود .
2-    برگزاري نماز جماعت ، طرح تلاوت نور و برنامه هاي مذهبي ديگر پيشنهاد مي گردد .
3-    بازديد از جاذبه هاي استان ، دعوت از هنرمندان و سرشناسان بومي و كشوري جهت سخنراني هاي پژوهشي در صورت امكان و فرصت ، پيشنهاد مي شود .
4-    بهره گيري از تجربيات پرسنل امور هنري ادارات ارشاد شهرستانها و ادارات كل ارشاد استانها كه سالها برگزار كننده جشنواره هايي از اين دست بوده اند پيشنهاد مي شود .
5-    دعوت از مديران كل استاني و ... باعث تقويت انگيزه شركت كنندگان و حضور مردم علاقمند در طول جشنواره خواهد شد .و در پايان :
اميد است با ياري خداوند شاهد برگزاري هرچه كيفي تر جشنواره در مراحل استاني و كشوري باشيم تا انشاء الله ضمن حفظ و رعايت شأن و منزلت كانونهاي فرهنگي هنري مساجد ، باعث ارتقاء جايگاه رفيع اين كانونها و جلب و جذب جوانان به مسجد و كانونها باشيم .
نكته : از آنجا كه ستاد برگزاري سومين جشنواره بزرگ جوانان درصدد است از بهترين ميزبانان مراحل استاني و كشوري تقدير شايسته اي بعمل آورد ، ناظران كيفي اعزامي موظفند درخصوص چگونگي اجراي مفاد اين       آيين نامه ، گزارش مبسوط و دقيقي تهيه و در پايان جشنواره ها به اداره كل هنري ستاد اعلام نمايند .

اداره كل هنري ستاد عالي
كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور

اخبار استان‌ها

تبلیغات