آیین نامه سومین جشنواره شعر و قطعات ادبی - کرمانشاه 1386

به نام خدا


آيين نامه

جشنواره شعر و قطعات ادبي گلدسته هاي سپيد
سومين جشنواره بزرگ جوانان
اعضاي كانونهاي فرهنگي هنري مساجد


( استاني – كشوري )
كرمانشاه - آذر ماه 1386
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور

مقدمه :
با توجه به شرح و تبيين اهداف و انگيزه هاي برگزاري جشنواره در آيين نامه كلي جشنواره بزرگ جوانان و ابلاغ آن به دبيرخانه هاي استانها ، از ذكر مجدد اجتناب شده به ذكر اين نكته بسنده مي گردد كه كليه اهداف و انگيزه هاي برگزاري جشنواره شعر و قطعات ادبي نيز مبتني بر همان اهداف مي باشد .

كليات :
جشنواره شعر و قطعات ادبي شامل 3 رشته شعر نو ، سنتي يا كلاسيك و نثر شاعرانه مي باشد . استانها ميبايست نسبت به شناسايي شاعران جوان كانونهاي فرهنگي هنري استان اقدام نموده و آثار ( حداكثر3 اثر در هر رشته ) را به همراه تكميل فرم پيوستي، به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند. استان ميزبان مرحله كشوري نيز آثار را مورد ارزيابي قرار داده و نهايتا 15 اثر را از هر رشته انتخاب نموده و به مرحله كشوري دعوت مي كند.

ميزبان مرحله كشوري :
ميزبان مرحله كشوري ، مسئول دبيرخانه دبيرخانه هيات هماهنگي و نظارت بر كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان كرمانشاه بوده كه در اين آيين نامه به عنوان دبير اجرايي جشنواره شعر و قطعات ادبي عنوان مي گردد. لازم بذكر است كه اجراي كليه مفاد و امور مربوط به مراحل مختلف ، به استانهاي ذيربط واگذار شده و ستاد عالي فقط نظارت كمي و كيفي اجراي مراحل را بعهده دارد و با اعزام ناظرين فني و اجرايي بر كليه امور               نظارت خواهد داشت .

موضوع جشنواره :
موضوع اشعار و نثر هاي شاعرانه ، در حوزه آئيني بوده و بخش ويژه مسجد بعنوان مكان وحدت نيز پيش بيني شده است . به شعراي پنج اثر كه از عناصر شعري  استفاده مناسب نموده باشند، تقدير بعمل خواهد آمد .

ضوابط و شرايط كلي :
1-    شركت كنندگان ميبايست از اعضاي كانونهاي فرهنگي هنري مساجد باشند
2-    سن شركت كنندگان بايد حداكثر  30  سال باشد .
3-    ارائه تاييديه مدير كانون يا دبيرخانه كانونهاي مساجد استان الزاميست .
4-    ارسال كپي شناسنامه به همراه 2 قطعه عكس و موارد فوق به استان ميزبان الزاميست .
5-    شركت خواهران (با پوشش اسلامي ) در جشنواره بلامانع است .
8- هر شاعر تنها يك اثر مي تواند عرضه نمايد .
9- منظور از نثر در اين جشنواره ، ‌نثر شاعرانه ( داراي خيال ، عاطفه ،‌ ..  ) ‌مي باشد.
    10- استانها بايد مشخصات دقيق شاعر را با به همراه متن تايپ شده اثر ، به  دبيرخانه جشنواره مستقر در استان ميزبان مرحله كشوري ارسال نمايند .

تشكيل دبيرخانه دريافت آثار در استانها :
اين دبيرخانه وظيفه دريافت ، بررسي مدارك ، ثبت و ارائه آثار به هيات ارزيابي را بعهده دارد . آثار ارسالي از شهرها ( درمرحله استاني ) و استانها ( در مرحله كشوري ) پس از پايان زمان مقرر از سوي دبيرخانه ، در اختيار هيات ارزيابي قرار مي گيرند تا نسبت به معرفي  آثار برتر ، ارزيابي هاي لازم را باتوجه به معيارهاي تعيين شده انجام داده شود .
كليات مرحله استاني :
دبيرخانه هاي استانها مي بايست طبق اعلاميه ها و مكاتبات دبيرخانه ميزبان مرحله كشوري ( كرمانشاه ) ، نسبت به شناسايي شعرا اقدام نمايند .
استانها مي توانند پس از برگزاري محافل ادبي و نشستهاي شاعرانه، نسبت به شناسايي شعراي  توانمند
استان ( كه ميبايست از اعضاي كانونهاي فرهنگي هنري مساجد باشند ) اقدام نموده و آثار را به دبيرخانه جشنواره مستقر در دبيرخانه هيات هماهنگي و نظارت بر كانونهاي فرهنگي هنري استان كرمانشاه ارسال نمايند. برگزاري شب شعر و محفل ادبي علاوه بر به بالا بردن سطح جشنواره ، احتمال كسب مقام برتر جشنواره را براي استان بالاتر مي برد.پس از جمع آوري آثار و ارزيابي توسط هيات ارزياب ، 3 اثر برتر هر رشته استان به دبيرخانه جشنواره ارسال خواهد گرديد .
تبصره 1 : دبيرخانه استانها مي بايست اشعار و اسامي شاعران را حداكثر تا پايان وقت اداري 10/9/86 به دبيرخانه استان ميزبان ارسال نمايند . بديهي است پس از پايان مهلت مقرر از پذيرش آثار ارسالي ممانعت بعمل خواهد آمد. لذا زمان فوق به هيات ارزياب اعلام شده تا با زمان بندي مناسب، نتايج را طي صورتجلسه اي ارائه كنند .
تبصره 2 : پس از اعلام راهيابي افراد به مرحله كشوري از سوي هيات ارزياب ، دبيرخانه استان مذبور ميبايست سريعا مدير كانون را مطلع نموده و هماهنگي هاي لازم را جهت اعزام آنان به استان ميزبان فراهم نمايد .
تشكيل هيات ارزياب
1-    رئيس انجمن ادبي اداره كل ارشاد استان ( يا نماينده اي از سوي آن )
2-    يكي از شاعران توانمند و مطرح استان ( با صلاحديد انجمن ادبي استان )
3-    يكي از اديبان مطرح و باتجربه استان ( به انتخاب مسئول دبيرخانه استان )
تذكر : جهت معرفي كارشناسان از مراجع فوق ، مراتب اعلام نياز با مكاتبات لازم و جلسات حضوري به اطلاع مبادي فوق رسانده شود و پي گيري هاي لازم مبذول گردد .
تبصره : درصورت عدم همكاري مراجع فوق ، مسئولين محترم دبيرخانه ها مي توانند نسبت به اعلام داور مورد تاييد خود به ناظر فني جشنواره اقدام نمايند .
معيارهاي ارزيابي بطور نسبي
علاوه بر در نظر گرفته شدن سطح تكنيكي شامل زبان ، ساختار ، محتوا و .. ، مناسبت آثار با موضوع جشنواره تحت عنوان گلدسته هاي سپيد در بخش مسجد بعنوان مكان وحدت و بخش آئيني بعنوان معيارهاي اصلي  ارزيابي مي باشد .
تبصره 1 :  معيارهاي برشمرده شده ميبايست طي جلسه اي به هيات ارزياب ارائه گردد .
تبصره 2 : درصورت احراز امتياز مساوي آثار ، هيات ارزيابي با توجه به دقت نظر هاي كارشناسي و به صلاحديد ، آثار برتر را انتخاب نمايند .
هيات داوران مرحله نهايي
هيات داوران اين بخش از سوي ستاد جشنواره ها انتخاب مي شوند .
نكته : استان ميزبان مي تواند نسبت به پيشنهاد داور سطح كشوري ، به ناظر فني جشنواره اقدام نمايد .
تذكر : جهت معرفي كارشناسان از مراجع استاني ، مراتب اعلام نياز با مكاتبات لازم و جلسات حضوري به اطلاع مبادي فوق رسانده شود و پي گيري هاي لازم مبذول گردد .
تبصره 1 : بيانيه هيات داوران ميبايست با تاييد و امضاي ناظر فني جشنواره صادر شده و  توسط داور اعزامي از ستاد جشنواره ها قرائت مي گردد .
تبصره 2 : معيارهايي كه ميبايست در جلسه معارفه و توجيهي به اطلاع اعضاي اين هيات برسد در بخش معيارهاي نسبي مورد نظر هيات ارزيابي استاني آمده است بنابراين همان معيارها به اطلاع هيات داوران  رسانده شده و به ايشان ابلاغ گردد .
تبصره 3 : هيات داوران ميبايست آيين نامه جشنواره را ملاك ارزيابي آثار قرارداده و هرگونه تغيير در آن ، تخلف محسوب شده و باطل مي باشد .

جوايز جشنواره
نفرات اول هر سه رشته : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و يك سكه بهار آزادي
نفرات دوم هر سه رشته : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و نيم و ربع سكه بهار آزادي
نفرات سوم هر سه رشته : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و نيم سكه بهار آزادي
بخش ويژه – مسجد بعنوان مكان وحدت
منتخب رشته شعر نو : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و نيم سكه بهار آزادي
منتخب رشته شعر سنتي يا كلاسيك : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و نيم سكه بهار آزادي
منتخب رشته نثر شاعرانه : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و نيم سكه بهار آزادي
تذكر : به پنج منتخب هيات داوران در استفاده مناسب از عناصر شعري ، لوح افتخار و ربع سكه بهار آزادي  اهدا خواهد شد .

كليات مرحله كشوري
آثار پس از پايان مهلت مقرر مورد بررسي و داوري توسط هيات داوران قرار خواهد گرفت كه منجر به انتخاب پانزده اثر برتر هر رشده خواهد شد .
استان ميزبان مرحله كشوري جشنواره موظف است حداكثر تا تاريخ 16/9/86 نسبت به اعلام 45 برگزيده         ( 15 اثر برتر هر رشته ) از بين آثار ارسالي استانها جهت حضور در مرحله كشوري اقدام نمايد . پس از اعلام ، استانهاي مورد نظر موظف هستند نسبت به ابلاغ و اعزام افراد جهت شركت در جشنواره كه در تاريخ 21/9/86 تا 23/9/86 در استان كرمانشاه برپا مي گردد، اقدامات لازم را انجام دهند .
تبصره 1 : بخشي از هزينه اياب و ذهاب نفرات راه يافته به مرحله كشوري ، از سوي استان ميزبان اين مرحله تامين خواهد شد .

اختتاميه
عطف به معرفي برگزيدگان استانها و برنامه ريزي صورت پذيرفته ، زمان و مكان دقيق ورود و اسكان و تاريخ دقيق برنامه به ايشان اعلام شود . ضمن اينكه قيد عدم پذيرش افراد مازاد الزامي است .

برنامه هاي جنبي
1-    اجراي برنامه هاي جنبي در فواصل شروع و اتمام جشنواره در اختيار ميزبان مي باشد اما باز هم تاكيد مي شود از آنچه با اهداف جشنواره مغايرت دارد بشدت پرهيز شود .
2-    برگزاري نماز جماعت ، طرح تلاوت نور و برنامه هاي مذهبي ديگر پيشنهاد مي گردد .
3-    بازديد از جاذبه هاي استان ، دعوت از هنرمندان و سرشناسان بومي و كشوري جهت سخنراني هاي پژوهشي در صورت امكان و فرصت ، پيشنهاد مي شود .
4-    بهره گيري از تجربيات پرسنل امور هنري ادارات ارشاد شهرستانها و ادارات كل ارشاد استانها كه سالها برگزار كننده جشنواره هايي از اين دست بوده اند پيشنهاد مي شود .
5-    دعوت از مديران كل استاني و ... باعث تقويت انگيزه شركت كنندگان و حضور مردم علاقمند در طول جشنواره خواهد شد .
6-    برگزاري كارگاه هاي نقد ادبي با حضور ميهمانان و كارشناسان مربوطه برگزار خواهد شد .
7-    برگزاري عصر شعر با اشعار بومي استانها نيز در برنامه هاي جشنواره پيشنهاد مي گردد .
و در پايان :
اميد است با ياري خداوند شاهد برگزاري هرچه كيفي تر جشنواره در مراحل استاني و كشوري باشيم تا       انشاء الله ضمن حفظ و رعايت شأن و منزلت كانونهاي فرهنگي هنري مساجد ، ارتقاي جايگاه رفيع اين كانونها و جلب و جذب جوانان به مسجد و كانونها را شاهد باشيم .
نكته 1 : از آنجا كه ستاد برگزاري سومين جشنواره بزرگ جوانان درصدد است از بهترين ميزبانان مراحل استاني و كشوري تقدير شايسته اي بعمل آورد ، ناظران كيفي اعزامي موظفند درخصوص چگونگي اجراي مفاد اين آيين نامه ، گزارش مبسوط و دقيقي تهيه و در پايان جشنواره ها به اداره كل هنري ستاد ارسال نمايند .
نكته 2 : كليه انتقادات و پيشنهادات و اعتراضات در طول برگزاري جشنواره نسبت به داوري و اجراي مراحل استاني و كشوري تا پايان مراسم اختتاميه بصورت كتبي به دبيرخانه نشريات تجربي در ستاد عالي به         آدرس تهران - خيابان شهيد بهشتي  - بعد از پل مدرس - پلاك 283 يا شماره تلفن 19- 88536016 و فاكس 88536015 تسليم شود .

اداره كل هنري ستاد عالي
كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور

باسمه تعالي
فرم تقاضاي شركت در جشنواره شعر و قطعات ادبي
مشخصات شركت كننده
نام و نام خانوادگي ...................................................... نام پدر ............................... سال تولد ............ تحصيلات ..............................
شهرستان .......................... استان .......................... نام كانون  .................................................. نام مسجد ...........................................
آدرس و شماره تلفن كانون ...................................................................................................................................................................
تلفن تماس ضروري ............................................. – پيش شماره .............. تلفن همراه .............................................
Email: ...............................................................................  Weblog/Site  : ..............................................................................
مشخصات اثر
نام اثر ........................................ موضوع اثر ...................................... رشته اثر ............................. سال خلق اثر ................................
تايپ شده يا خير .................. تعداد بيت يا سطر ........................  

نحوه اطلاع از جشنواره .............................

مهر و امضاي دبيرخانه استان                                                                                                امضاي شركت كننده

اخبار استان‌ها

تبلیغات