اسامی هیئت داوران اولین جشنواره هنرهای تجسمی - اصفهان 1387


             اسامی  هیأت داوران اولین جشنواره هنرهای تجسمی (ترنج) – اصفهان    

ردیف    نام و نام خانوادگی استاد    رشته
1    علی مقارن عسکری    خوشنویسی
2    عبدالله  مقدسی    خوشنویسی
3    حمید رضا ابوطالبی           خوشنویسی
4    عباسعلی همتی    خوشنویسی
5    علی بهرام طاهری    نقاشی
6    طهمورت بهادرانی    نقاشی
7    حمیدرضا صالحی    نقاشی
8    سید عبدالله  سید حسن    گرافیک
9    محمد موحدیان    گرافیک
10    غلامرضا نصر اصفهانی    گرافیک

اخبار استان‌ها

تبلیغات