آیین نامه سومین جشنواره هنرهای نمایشی - خراسان جنوبی 1386

به نام خدا

آيين نامه سومین جشنواره هنرهای نمایشی اعضای کانونهای مساجد

( استاني - كشوري )
خراسان جنوبي - دي ماه 1386

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور

مقدمه :
با توجه به شرح و تبيين اهداف و انگيزه هاي برگزاري جشنواره در آيين نامه كلي جشنواره بزرگ جوانان و ابلاغ آن به دبيرخانه هاي استانها ، از ذكر مجدد اجتناب شده به ذكر اين نكته بسنده مي گردد كه كليه اهداف و انگيزه هاي برگزاري جشنواره نمايشنامه نويسي ، عكس و فيلم كوتاه نيز مبتني بر همان اهداف مي باشد .

تعاريف :
مدير كل اداره هنري ستاد عالي كانونهاي مساجد بعنوان دبير سومين جشنواره جوانان اعضاي كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور از سوي دبير ستاد عالي انتخاب شده و دبير جشنواره نمايشنامه نويسي ، عكس و
فيلم كوتاه مي باشد.
ميزبان مرحله كشوري ، دبيرخانه هيات هماهنگي و نظارت بر كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان خراسان جنوبي بوده كه در اين آيين نامه مسئول دبيرخانه استان، به عنوان دبير اجرايي جشنواره عنوان مي گردد.
تبصره : اجراي كليه امور مربوط به مرحله استاني به عهده دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري استان بوده و
اداره كل هنري ستاد عالي حكم ناظر كمي و كيفي را خواهد داشت .
موضوعات جشنواره :
الف ) نمايشنامه نويسي
   - مسجد مكان وحدت
ب ) عكس
   - شكوه جماعت
ج ) فيلم كوتاه
   - آئيني
جوايز جشنواره :
 برگزيدگان در موارد زير تعيين و جهت دريافت جايزه از سوي هيات داوران معرفي شوند .
فيلم كوتاه :
نفر اول : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و پنج ميليون ريال وجه نقد
نفر دوم : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و چهار ميليون ريال وجه نقد
نفر سوم : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و سه ميليون ريال وجه نقد
نمايشنامه نويسي :
نفر اول : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و چهار ميليون ريال وجه نقد
نفر دوم : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و سه ميليون ريال وجه نقد
نفر سوم : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و دو ميليون ريال وجه نقد
عكس :
نفر اول : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و سه ميليون ريال وجه نقد
نفر دوم : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و دو ميليون ريال وجه نقد
نفر سوم : تنديس جشنواره ، لوح افتخار و سك ميليون ريال وجه نقد

تذكر : به يك منتخب تماشاگران در رشته هاي عكس و فيلم كوتاه ، لوح افتخار و نیم سكه بهار آزادي           اهدا خواهد شد .

ضوابط و شرايط عمومی جشنواره :
1-    شركت كنندگان ميبايست از اعضاي كانونهاي فرهنگي هنري مساجد باشند .
2-    حداكثر سن شركت كنندگان مي بايست 30 سال باشد .
3-    ارائه تاييديه مدير كانون و دبيرخانه كانونهاي مساجد استان الزاميست .
4-    ارسال كپي شناسنامه به همراه 2 قطعه عكس و موارد فوق به استان ميزبان الزاميست .
5-    شركت بانوان در جشنواره ( با پوشش اسلامي ) بلامانع است .
6-    موضوع كليه آثار ميباست منطبق با موضوعات ارائه شده باشد .
7-    تعداد سهميه هر استان در دو رشته عكس و نمايشنامه نويسي ، 5 اثر بوده اما در رشته فيلم كوتاه محدوديتي وجود ندارد .
8-    شرکت فیلم ‌سازان جوان كشور در رشته فيلم كوتاه، آزاد است.
 تبصره : درصورت عدم تبعيت از شرايط فوق ، كميته برگزاري جشنواره مختار به اتخاذ هر تصميمي خواهند بود.

ضوابط و شرايط اختصاصی جشنواره :
بخش عكس
    - كليه تصاوير ميبايست در ابعاد 25×20  بر روي كاغذ مخصوص عكس به چاپ رسيده باشد .
    - هر عكاسمي تواند تنها يك اثر ارسال نمايد.
    - تصاوير ميبايست بصورت رنگي به چاپ رسيده باشد.
بخش نمایشنامه نویسی
    - تكنيك و تعداد پرده هاي نمايشنامه آزاد مي باشد.
    - تعداد صفحات نمايشنامه نبايد كمتر از 10 و بيشتر از 20 صفحه تايپ شده A4 باشد. (با فونت 12 ياقوت‌)
    - نمایشنامه با هدف اجرای آن بشکل تاتر نگارش شود. (صحنه اي يا خياباني)
بخش فیلم کوتاه
    - حداكثر زمان فيلم هاي كوتاه 7 دقيقه مي باشد.
    - فيلمهاي ارائه شده ميبايست بر روي DVD و با كيفيت مطلوب ارائه گردد.

تشكيل دبيرخانه دريافت آثار در استانها :
اين دبيرخانه وظيفه دريافت ، بررسي مدارك ، ثبت و ارائه آثار به هيات ارزيابي را در استان بعهده دارد . آثار ارسالي از كانونها پس از پايان زمان مقرر از سوي دبيرخانه ، در اختيار هيات ارزيابي قرار مي گيرند تا نسبت به معرفي  آثار برتر ، ارزيابي هاي لازم را باتوجه به معيارهاي تعيين شده انجام دهند تا طبق سهميه اعلامي ، آثار برتر را به دبيرخانه استان معرفي نمايند .

انتخاب مرحله استاني :
دبيرخانه هاي استانها مي بايست طبق اعلاميه ها و مكاتبات دبيرخانه ميزبان مرحله كشوري ( خراسان جنوبي ) ، نسبت به شناسايي آثار برتر استان اقدام نمايند .
دبيرخانه استان پس از اعلام فراخوان آثار ، اقدام به جمع آوري آنها نموده و در زماني مشخص با دعوت از كارشناسان و افراد خبره در زمينه هاي مذكور اقدام به انتخاب آثار برتر مي نمايد كه مي تواند با برگزاري اختتاميه جشنواره استاني ، از برگزيدگان و راه يافتگان به مرحله كشوري تقدير و تشكر بعمل آورد .
تبصره 1: جهت مشاركت بيشتر جوانان علاقمند به هنر عكاسي ، تنها يك اثر از هر عكاس مي تواند در مرحله كشوري جشنواره راه يابد . بنابراين از داوري اثر دوم يك عكاس ممانعت بعمل خواهد آمد .
تبصره 2 : احراز اطمينان از تعلق آثار با آفرينندگان آنها به عهده دبيرخانه استان مي باشد و ارسال آثار از طرف دبيرخانه بمنزله تاييد اين مسئله است .
تبصره 3 : مهلت شناسايي و ارسال آثار به دبيرخانه استان ميزبان مرحله كشوري ، 15/10/86 مي باشد لذا زمان فوق به هيات ارزياب اعلام شده تا با زمان بندي مناسب، نتايج را طي صورتجلسه اي ارائه كنند .
تبصره 4 : پس از اعلام راهيابي افراد به مرحله كشوري از سوي هيات ارزياب ، دبيرخانه استان مذبور ميبايست سريعا مدير كانون را مطلع نموده و هماهنگي هاي لازم را جهت اعزام آنان به استان ميزبان فراهم نمايد .
هيات بازخواني و ارزيابي آثار :
دبيرخانه هاي استاني ميبايست نسبت به تشكيل هيات بازخواني و بازبيني آثار ، از افراد زير اقدام نمايند .
1-    يكي از فيلمسازان موفق استان ( با معرفي رئيس اداره كل ارشاد اسلامي استان )
2-    رئيس انجمن نمايش اداره كل ارشاد استان ( يا نماينده اي از سوي آن )
3-    رئيس انجمن عكاسان اداره كل ارشاد استان (يا نماينده اي از سوي آن )
تذكر : جهت معرفي كارشناسان از مراجع فوق ، مراتب اعلام نياز با مكاتبات لازم و جلسات حضوري به اطلاع مبادي فوق رسانده شود و پي گيري هاي لازم مبذول گردد .
تبصره : درصورت عدم همكاري مراجع فوق ، مسئولين محترم دبيرخانه ها مي توانند نسبت به اعلام داور مورد تاييد خود به ناظر فني جشنواره اقدام نمايند .
معيارهاي ارزيابي بطور نسبي :
الف ) پرهيز از انتخاب متون تكراري و بخصوص كليشه اي
ب ) رعايت اصول نمايش نامه نويسي ( ساختار مناسب و نمايشي ، شخصيت پردازي كيفي ، درونمايه و موضوع بديع و هنرمندانه بر پايه موضوعات جشنواره )
ج ) درنظر گرفتن بضاعت استان با شناختي كه از كليت توانايي ها و بضاعت استان وجود دارد
د ) عدم انتخاب تصاوير بدون مضمون
هـ ) رعايت اصول حرفه اي و تخصصي در تصاوير
تبصره : درصورت احراز امتياز مساوي آثار ، هيات ارزيابي با توجه به دقت نظر هاي كارشناسي و به صلاحديد ، آثار برتر را انتخاب نمايند .

هيات داوران مرحله نهايي :
هيات داوران اين بخش از سوي ستاد جشنواره ها انتخاب شده و به استان ميزبان اعزام مي شوند .
نكته : استان ميزبان مي تواند نسبت به پيشنهاد داور سطح كشوري ، به ناظر فني جشنواره اقدام نمايد .
تذكر : جهت معرفي كارشناسان از مراجع استاني ، مراتب اعلام نياز با مكاتبات لازم و جلسات حضوري به اطلاع مبادي فوق رسانده شود و پي گيري هاي لازم مبذول گردد .
تبصره 1 : بيانيه هيات داوران ميبايست با تاييد و امضاي ناظر فني جشنواره صادر شده و  توسط داور اعزامي از ستاد جشنواره ها قرائت مي گردد .
تبصره 2 : هيات داوران ميبايست آيين نامه داوري جشنواره را ملاك ارزيابي قرارداده و هرگونه تغيير در آن ، تخلف محسوب شده و باطل مي باشد .


نحوه انتخاب آثار مرحله نهايي :
پس از ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره ، هيات ارزيابي موظفند يكي  از آثار را در هر رشته بعنوان اثر برتر استان انتخاب و حداكثر تا تاريخ 25/10/86 پانزده اثر برتر هر رشته را از 30 اثر انتخابي مرحله اول، به عنوان برگزيدگان جشنواره انتخاب نمايند .
پس از حضور هنرمندان در استان خراسان جنوبي طبق زمان بندي قبلي از سوي دبيرخانه جشنواره ، از سه نفر برتر هر رشته تقدير بعمل خواهد آمد.
تبصره : بخشي از هزينه اياب و ذهاب نفرات راه يافته به مرحله كشوري ، از سوي استان ميزبان اين مرحله تامين خواهد شد .
اختتاميه جشنواره :
زمان پذيرش برگزيدگان 3/11/86 بوده و تا 5/11/86 در استان خراسان جنوبي جشنواره ادامه
خواهد داشت .
عطف به معرفي برگزيدگان استانها و برنامه ريزي صورت پذيرفته ، زمان و مكان دقيق ورود و اسكان و تاريخ دقيق برنامه به ايشان اعلام شود . ضمن قيد عدم پذيرش افراد مازاد در نامه ارسالي ، الزامي است.
برنامه هاي جنبي :
1- اجراي برنامه هاي جنبي در فواصل شروع و اتمام جشنواره در اختيار ميزبان مي باشد اما باز هم تاكيد       مي شود از آنچه با اهداف جشنواره مغايرت دارد بشدت پرهيز شود .
2- برگزاري نمايشگاه تصاوير منتخب مرحله كشوري و اكران فيلمهاي كوتاه ارسالي از ديگر برنامه هاي جنبي جشنواره خراسان جنوبي است .
3- بازديد از جاذبه هاي استان ، دعوت از هنرمندان و سرشناسان بومي و كشوري جهت سخنراني هاي پژوهشي در صورت امكان و فرصت ، پيشنهاد مي شود .
4- بهره گيري از تجربيات پرسنل امور هنري ادارات ارشاد شهرستانها و ادارات كل ارشاد استانها كه سالها برگزار كننده جشنواره هايي از اين دست بوده اند پيشنهاد مي شود .
5- دعوت از مديران كل استاني و ... باعث تقويت انگيزه شركت كنندگان و حضور مردم علاقمند در طول جشنواره خواهد شد .
و در پايان :
اميد است با ياري خداوند شاهد برگزاري هرچه كيفي تر جشنواره در مراحل استاني و كشوري باشيم تا       انشاء الله ضمن حفظ و رعايت شأن و منزلت كانونهاي فرهنگي هنري مساجد ، ارتقاي جايگاه رفيع اين كانونها و جلب و جذب جوانان به مسجد و كانونها را شاهد باشيم .
نكته 1 : از آنجا كه ستاد برگزاري سومين جشنواره بزرگ جوانان درصدد است از بهترين ميزبانان مراحل استاني و كشوري تقدير شايسته اي بعمل آورد ، ناظران كيفي اعزامي موظفند درخصوص چگونگي اجراي مفاد اين آيين نامه ، گزارش مبسوط و دقيقي تهيه و در پايان جشنواره ها به اداره كل هنري ستاد ارسال نمايند .
نكته 2 : كليه اعتراضات در طول برگزاري جشنواره نسبت به داوري و اجراي مراحل استاني و كشوري تا پايان مراسم اختتاميه بصورت كتبي به اداره كل هنري در ستاد عالي به آدرس تهران - خيابان شهيد بهشتي  - بعد از پل مدرس - پلاك 283 يا شماره تلفن 19- 88536016 و فاكس 88536015 تسليم شود .

اداره كل هنري ستاد عالي
كانونهاي فرهنگي هنري مساجد كشور

اخبار استان‌ها

تبلیغات