اسامی برگزدیگان سومین جشنواره نشریات تجربی - خراسان رضوی 1386

اسامي نشريات برگزيده جشنواره نشريات تجربي

رديف
عنوان رشته
رتبه
نام نشريه
نام استان
1
سرمقاله
دوم
غدير
كرمانشاه
2
 سرمقاله
دوم
نداي دوست (جمال زارع)
فارس
3
سرمقاله
سوم
ولايت (محسن مرادي )
كرمان
4
گفتگو
اول
موعود (هاني آموزگار)
فارس
5
گفتگو
دوم
با آسمانيها (محمد حسن فائزي)
قزوين
6
گفتگو
سوم
سايه طوبي (مجتبي زرقاني)
فارس
7
صفحه‌آرايي و لوگو
دوم
سلام سبز (احمد صوفي)
مركزي
8
صفحه آرايي و لوگو
سوم
انعكاس (محمد هادي رضايي)
خراسان رضوي
9
عكس
اول
محراب عشق (عليرضا خادمي)
فارس
10
عكس
دوم
صداي وارثان (ذبيح الله شمس)
اصفهان
11
عكس
سوم
نداي دوست (جمال زارع)
فارس
12
گزارش
اول
گلدسته
خراسان رضوي
13
گزارش
دوم
دين و دانش
خراسان رضوي
14
گزارش
سوم
شهداي محراب
فارس
15
نمايشگاهي
برتر
ظهور
كرمانشاه
16
خبر
اول
محراب عشق
فارس
17
خبر
دوم
در هواي دوست
خراسان رضوي
18
خبر
سوم
قائم
مازندران
19
نشريات برتر
اول
گلبانك مسجد                         
مازندران
20
نشريات برتر
دوم
لبيك
خراسان رضوي
21
نشريات برتر
سوم
موعود
           فارس
22
نشريات برتر
چهارم
سلام سبز                          
مركزي
23
نشريات برتر
پنجم
محراب
بوشهر

اخبار استان‌ها

تبلیغات