اطلاعات گروه‌های سرود » ثبت مشخصات

استان: *
شهرستان: *
روستا:
نام مسجد: *
نام کانون: *
شماره ثبت کانون: *
نام گروه: *

موسس یا موسسین گروه:
سرپرست فعلی گروه: *
مربی فنی گروه:
تعداد اعضای ثابت فعلی: *

سابقه ثبت گروه:
سابقه زمانی تشکیل و فعالیت گروه:
سابقه زمانی فعالیت با ترکیب فعلی:
حامیان و محل درآمد:
مدت زمان ارتباط با دبیرخانه کانون‌های مساجد:

سبک‌های فعالیت گروه: * کلاسیک سنتی بومی و محلی تلفیقی
منابع شعری یا شاعران گروه:
منابع انتخاب آهنگ یا آهنگسازان گروه:
تنظیم کننده قطعات:
تجربیات اجرایی و جشنواره‌ای گروه:
تجربیات اجرایی و جشنواره‌ای مربی و سرپرست گروه:
کد امنیتی: *

اخبار استان‌ها

تبلیغات